MenuMẶT BẰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH BLOCK 1MẶT BẰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH BLOCK 2

- Mặt bằng căn hộ tiêu chuẩn block 1

  • Căn hộ 67m2

  • Căn hộ 87m2

  • Căn hộ 92m2

  • Căn hộ 104m2

  • Căn hộ 117m2

- Mặt bằng căn hộ tiêu chuẩn block 2

  • Căn hộ 86m2

  • Căn hộ 122m2