Tuyển dụng

Tìm theo
 • Giám đốc Kinh doanh 2020-07-27
  - Chịu trách nhiệm lập và triển khai kế hoạch chiến lược phát triển kinh doanh, phát triển hệ thống phân phối (bao gồm đội ngũ bán hàng nội bộ và các đại lý) và mạng lưới khách hàng cho tất cả các dự án của Công ty;
  - Quản lý điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh bán hàng của Công ty;
 • Thư ký Ban quản lý các dự án 2020-11-24
  - Trực tiếp thực hiện nhiêm vụ hành chính văn thư của Ban QLDA
  - Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện tại dự án
  - Tiếp nhận, xử lý và theo dõi các văn bản của từng dự án
  - Cập nhật thông tin và tổng hợp báo cáo của dự án
 • Trưởng Phòng Kiểm toán Nội bộ 2020-11-24
  - Quản lý nhóm kiểm toán nội bộ thực hiện công việc kiểm toán song hành và hậu kiểm. Chịu trách nhiệm trực tiếp trước Giám đốc Ban Kiểm toán - Thanh tra về công việc của bộ phận được giao nhiệm vụ phụ trách.
  - Lên kế hoạch, giao việc, giám sát và trực tiếp tham gia công việc kiểm toán của Công ty Xây dựng kế hoạch kiểm toán nội bộ đảm bảo chặt chẽ và hiệu quả.