Tuyển dụng

Tìm theo
 • Chuyên viên Pháp chế Doanh nghiệp 2022-02-22
  Tham mưu, hỗ trợ Giám đốc Pháp chế trong các công tác: Quản lý rủi ro pháp lý đối với các Hợp đồng; quản trị doanh nghiệp; Hoàn thiện hệ thống quy chế, quy trình quản trị nghiệp vụ; và các công tác chuyên môn trong lĩnh vực pháp chế doanh nghiệp theo phân công của Trưởng đơn vị tại từng thời điểm.
 • Chuyên viên Đầu tư 2022-03-21
  • Quản lý đầu tư: Thẩm định, đề xuất & thực hiện đầu tư
  • Theo dõi, hỗ trợ & phối hợp với các bộ phận khác trong quá trình phát triển DA
  • Các công việc khác theo chỉ đạo của Trưởng/Phó phòng Đầu tư
 • Chuyên viên Marketing 2022-06-17

  - Xây dựng và thực hiện các kế hoạch và ngân sách tiếp thị dựa trên các chiến lược và kế hoạch tiếp thị đã được phê duyệt để đạt được các mục tiêu bán hàng đã thiết lập

  - Khởi xướng và quản lý các chiến dịch và hoạt động tiếp thị trên mạng xã hội và tiếp thị kỹ thuật số, đánh giá hiệu quả của từng chiến dịch để điều chỉnh kịp thời