Về chúng tôi

Kinh doanh bất động sản
- Tích hợp chuỗi giá trị của hoạt động kinh doanh bất động sản bao gồm cả trước, trong quá trình và sau khi triển khải
- Nâng cao năng lực cốt lõi trong toàn bộ chuỗi giá trị tài sản
- Mở rộng phạm vi kinh doanh theo phân khúc, phân đoạn và địa lý
Quản lý quỹ

- Tiếp nhận thêm giá trị từ các tài sản bất động sản và các cơ sở hạ tầng thông qua phí quản lý quỹ và phí dịch vụ

- Tái luân chuyển dòng tiền từ các tài sản bất động sản và cơ sở hạ tầng đã đáo hạn thông qua việc huy động và quản lý quỹ để cung cấp vốn cho các dự án phát triển mới.

Phát triển hạ tầng
- Mở rộng phạm vi vượt qua khỏi bất động sản, tiến đến phát triển cơ sở hạ tầng để tạo ra quy mô và vị trí cạnh tranh
- Phối hợp với các năng lực cốt lõi và thế mạnh có thể chuyển đổi được giữa cơ sở hạ tầng và phát triển bất động sản và xây dựng, thu về các năng lực mới cho cơ sở hạ tầng.